Beskrivningsprotokoll MH

Xera = grön ruta

Kod

1

2

3

4

5

1a

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Riva, Rizzla Rebus Rozzo Rizk Rosvo Rania Rifi Reeko Rebell

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Rebus Rozzo

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Rizzla Rizk Rosvo Rania Rifi Riva Reeko Rebell

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.


Rizzla Rizk

Accepterar hantering.

 

Rifi Riva Reeko

Accepterar, svarar med kontaktbeteende

Rebus Rosvo Rozzo Rania Rebell

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Rizzla Rebus Rizk Rozzo Rifi

Startar snabbt, leker aktivt.

Rosvo Rania Riva Reeko Rebell

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Rizzla Rebus Rosvo Rozzo

Griper direkt med hela munnen.

Riva Rizk Rania Rifi Reeko Rebell

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c

Griper inte.

 


Rozzo

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

Rosvo

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

 

Rizzla Rebus Rania Riva

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Rizk Rifi Reeko Rebell

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

3a1

Startar inte.

 

 

 

Rifi

Startar, men avbryter

 

 


Rizzla

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 


Rozzo

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet

Riva Rebus Rosvo Rizk Rania Reeko Rebell

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b1

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Rifi Rizzla

Griper inte, nosar på föremålet.

 

 

Rebus Rozzo Rosvo

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

 

 

Rizk Rania Riva

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

Reeko Rebell

3a2

Startar inte.

Startar, men avbryter.

 

Rebus

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Rizzla Rosvo Rozzo

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Rifi Rizk Reeko Rebell

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Rania Riva

3b2

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Rebus Rosvo

Griper inte, nosar på föremålet.

 

Rifi

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.


Rizzla Rozzo

Griper direkt, släpper.

 

Rania Riva

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Rizk Reeko Rebell

4

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Rebus Rosvo Riva Reeko

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Rizk Rania Rozzo Rebell

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Rizzla Rifi

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

 

Rozzo Rifi

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Rizzla Rebus Rosvo Rizk Rania Reeko Rebell

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Riva

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b

Visar inga hotbeteenden.

Rizzla Rebus Rizk Rosvo Rozzo Rania Rifi Riva Reeko Rebell

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c

Går inte fram till figuranten.

 

Rizzla Rosvo

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

Rebus

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Rifi Rebell


Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Rania Rizk Rozzo Riva Reeko

5d

Visar inget intresse.

 

Rizzla Rosvo

Leker inte, men visar intresse.

 

Rebus Rifi

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.


Rozzo

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Rizk Rania Riva

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Reeko Rebell

5e

Visar inget intresse.

 

Rizzla Rosvo Rifi

Blir aktiv men avbryter.

 

Rebus Reeko

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Riva Rozzo Rania Rebell

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

Stannar inte eller kort stopp.

 

Rifi

Hukar sig och stannar.

 

Rozzo Riva Rania Reeko Rebell

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Rizzla Rebus Rosvo Rizk

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b

Visar inga hotbeteenden.

 

Rizzla Rosvo Rifi Rebell

Visar enstaka hotbeteenden.

 

Rizk Rania Riva Reeko

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Rebus

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Rozzo

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Rosvo

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Rebus Rozzo Rizzla Rania

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Riva Rebell

Går fram till overallen utan hjälp.

Rifi Rizk Reeko

6d

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Rebus Rifi Rizk Riva Reeko Rebell

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Rizzla Rosvo Rania

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Rozzo

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

Visar inget intresse.

 

 

Rizk Rifi

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

Rania Rizzla Rosvo Reeko Rebell

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Rebus Rozzo Riva

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a

Stannar inte eller kort stopp.

 

Rania

Hukar sig och stannar.

 

Reeko

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Rizzla Rebus Riva Rizk Rosvo Rozzo Rifi Rebell

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp

Rozzo Rania Rifi Riva Rizk Rizzla Rebus Rosvo Reeko Rebell

7c

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Rebus Rozzo Rizk Rania Rosvo Riva Reeko Rebell

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Rizzla Rifi

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

Visar inget intresse.

 

Rizk Rosvo Rifi Rizzla Reeko

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Rebus Rozzo Rania Rebell

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Riva

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a

Visar inga hotbeteenden.

 

Visar enstaka hotbeteenden.

Rizzla Rebus Rizk Rosvo

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Rozzo Rania Rifi Riva Reeko Rebell

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan

Rebus Rizk Rosvo Rania Rifi

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

 

Rizzla Rozzo Riva Rebell

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

Reeko

8c

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Rozzo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Rebus Rania Reeko

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Rizzla Rebell

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Riva

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

Rizk Rosvo Rifi

8d

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid

Rosvo Riva

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

 

Rebell

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 

Rizzla Rifi Rizk Reeko

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

Rebus Rania

Går fram till fig. utan hjälp.

 

Rozzo

8e

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid.

Rosvo Riva

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. 

Rizzla Rania Reeko

Tar själv kontakt med figuranten.

 

Rebus Rozzo Rebell

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

Rizk Rifi

9a

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Rifi Rosvo Rizzla Rebus Riva Rizk Rozzo

Startar snabbt, leker aktivt.

Rania Reeko Rebell

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Rosvo Rebus Rozzo

Griper direkt med hela munnen.

Riva Rifi Rizzla Rizk Rania Reeko Rebell

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Rizzla Rebus Rizk Rozzo Rifi Riva Reeko Rebell

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

 

Rosvo Rania

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.