Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen

Nyckel Mentaltest fastställd 2007-01-01

Syfte Samarbete Föremål/Förare 2

1 . Leker ej/leker själv/kommer ej

2 Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från förare

3 Leker själv – men kommer efter uppmaning

4 Leker själv – men kommer tillbaka

5 Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Rania
Rozzo
Reeko Rizzla
Rebell
  Rifi

Samarbete Föremål/TL 4

Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från testled

Leker själv – men kommer efter uppmaning

Leker själv – men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Rania
Rifi

Rizzla  
Reeko

  Rozzo
Rebell
 

Gripa; Ta tag 5 m. 3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Rania
Rozzo
Rizzla Rifi  Rebell Reeko

Ta tag 40 m. 3

     

 
 

 
Rania
Rozzo
Rizzla Rifi  Rebell Reeko

Gripa; Hålla i 5 m. 3

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Rania
Rozzo
Rizzla   Rifi Reeko
Rebell

Hålla i 40 m. 4

 

 

 

 
Rania
Rozzo
Rizzla   

Rifi 

Reeko
Rebell

Gripa; Slita, dra 5 m. 2

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot ­även under den passiva delen -till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande

Rizzla
Rania
Rozzo
     Rebell Reeko
Rifi

Slita/dra 40 m. 2

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Rizzla

Rania
Rozzo
     Rebell Reeko
Rifi

Förföljande 2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart ­målinriktad.

      Reeko
Rebell
Rizzla
Rania
Rifi
Rozzo

Förföljande; Gripande 3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet..

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

  Reeko
Rozzo

Rizzla
Rifi
Rania

Rebell
   

Uthållighet 6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

Framme jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Jobbar i 60 sekunder

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

   

Rizzla
Reeko

Rifi
Rania
Rebell
  Rozzo

Social självsäkerhet 10

Ängslig, osäker går ej att hantera

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Socialt säker i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer.

    Rizzla
Rifi
Rania
Rozzo
Reeko
Rebell
 

Social nyfikenhet 8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Besvarar när figurant bjuder

Normalt nyfiken när anledning finns

      Rifi
Rania
Rozzo
Rebell
Rizzla
Reeko

Socialt samspel 8

Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt på lek & lekinviter -kan avbryta

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Svarar på lek & lekinviter

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Rozzo
Rebell
Rania  

Rizzla
Reeko

Rifi

 

Handlings­förmåga 10

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.


Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer..


Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.    Rozzo
Rebell
Reeko
Rania
Rizzla
Rifi

Anpassnings­förmåga 10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar intensitet – men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

    Rizzla
Rozzo
Reeko
Rifi
Rania
Rebell
 

Koncentration 10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

  Rizzla
Rebell
Rozzo Reeko
Rifi
Rania
 

Avreaktion 10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Avreagerar snabbt i alla situationer

  Rizzla
Rozzo
Rania
Rebell
Reeko
Rifi
 

Minnesbilder 5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

  Rozzo Rizzla
Reeko
Rebell
  Rifi
Rania

Rädsla 4

Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

  Reeko Rizzla
Rebell
Rifi
Rania
Rozzo
 

Aggressivitet 3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression /visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar liten aggression

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

     Rebell

Rizzla
Reeko

Rania
Rifi
Rozzo

Nyfikenhet 8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

     

Rizzla
Reeko

Rifi
Rania
Rozzo
Rebell
 

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll första skottet

    Reeko   Rizzla
Rifi
Rania
Rozzo
Rebell